Tarkastusruado

  1. Pane salbavomerkilöis olijat sanat oigieh muodoh. Se, ken maltau, pyzyy (edurivi). Häi suau (palku), mittuine oli enne. Kaikin net, ket oldih voinal, suajah (hyvä eläkeh). On hyvä, konzu löydyy (auttai). Minä mustelin (ristikanzat), kenen elos on mennyh (nämmä randamat). En tulluh käymäh, ku olin (matkat). Tyttö ei paissuh (tozi), ku varai (čakkuandu). Tulin nenga aijoi, sendäh ku tahton vastavuo (kai endizet tuttavat). Pidäy opastuo sanomah (tozi) (oma iče), ku maltua sanuo (se) (toine). Kunnon ristikanzu ainos tulou (abu), ku maltanet pakita (abu). Pajo koskuttau (syväin), konzu on kaunis meloudii. (Hyö) lapset kazvettih (kazvattua), kui piidoi kazvau (vil’l’at) keskes.
  2. Pane sanat oigieh muodoh. Lapset (nygie) toine tostu. Illal (romahuttua) vihmua. Net kolme miesty ainos (olla) yhtes. Pienel tytöl (olla) pitkät tukat. (Ollago) sinul jo alazet käis? Kluassah (tulla) kaksi uuttu opastujua. Stolal (olla) kymmene tetrattii da kaksi päivikkyö. Häi (olla) karjalan kielen parahii tiedäjii. Veiččie (ei nägyö) nikus. Heinät (tulla) hyväle. Toizes talois i toizin vetty (kandua).
  3. Kiännä karjalakse. В прошлом году в Финляндии импорт превысил экспорт. Им дали много хороших советов. В стране выбрали нового президента. Вопросы не были приняты во внимание. Что бы ты хотел получить в подарок ко дню рождения? Мне нравятся новые американские фильмы. Лифт поднимается на шестой этаж. Мы вымыли тарелки и чашки, после того как позавтракали. Если бы вода была теплая, ты бы смог искупаться. Ты поможешь мне превести этот текст? Они сидят на берегу озера и ловят рыбу. Я часто думаю о тебе. Ты должен выпить горячее молоко. Примите лекрство и выпейте горячего чая! Не ешьте много хлеба и не пейте холодную воду! Ты можешь открыть окно? Я вымою окно завтра. Купите 100 гр. масла, хлеб, немного мяса, овощей, фруктов, яблочный сок и 300 гр. конфет. Вы не должны пользоваться словарем. Что можно увидеть в Мещерском крае? Цветущие или скошенные луга, сосновые боры и лесные озера, зарошие камышом, стога пахнущие сухим и теплым сеном. Сено в стогах держит тепло всю зиму. Мне приходилось ночевать в стогах в октября, когда трава на рассвете покрывается инеем, как солью. Я вырвал в сене глубокую нору, залезал в нее и всю ночь спал в стогу, будтов запертой комнате. А над нами шел холодный дождь, и ветер налетал косыми ударами. В Мещерском крае можно увидеть сосновые боры, где торжественно и тихо, что бубенчик заблудившейся коровы слышен далеко, почти за километр. Но такая тишина стоит в лесах только в безветренные дни. В Мещерском крае можно увидеть лесные озера с темной водой, обширные болота, покрытые ольхой и осиной, одинокие, обугленные от старости избы лесников.
  4. Muuta virkehet. Meijän pihatuomi rubei jo halvastamah, konzu oli pikkaraine, aijankorgevus vezaine. Se lapsi jo ič lugi kniigoi, konzu igiä hänel oli nelli vuottu. Ethäi sinä voi lähtie matkah, ku olet nenga voimatoi. Ku kerran olet ystävy, ga voitgo auttua minuu täs vaigevuos. Tytöt ei piästy kilbah, sendäh ku ollah vie ylen nuoret. Häi suau hyvän palkan, sikse ku on ahkeru ruadai. Gu olizin piäsköilinduine, ga lendäzin kodoirannale. Voizit mennä hänen luokse paginale, ku olizit vähästy rohkiembaine. Se ristikanzu nikonzu ei mene hyväkse, hos ruadau korgies paikas. Tytär joga päiviä kävähtäh minuu tiijustamah, hot väzyygi ruavos. Ku tuomet ruvettih kukkimah, kogo aloveh tuli hyväle. Ku tulou sygyzy, tullah vihmatgi. Konzu paimoi on lehmienke mečäs, hänel huoldu on kylläl. Älä luaji virhetty, konzu kirjutat kirjastu. Ku tuletto školaspäi, hedi jaksakkua školasovat da pangua net kundoh. Ku menet vierahah linnah, soittele puaksumbah kodih. Konzu niittäjät loppiettih niitämine, hedi lähtiettih kezoile. Konzu kartohkat kaivetah, enzimäi net kuivatah, vaste sit pannah kuoppah. Se ristikanzu eläy (pajattua). Brihačču lugou kniigua (viruo). Pahas voit piästä vaiku (pajeta). Parembi on eliä (maltua). Paiste on mielužambi toizele silmih (kaččuo). Risrikanzu ei voi eliä (ni syvvä, ni ruadua). (Tulla) voi olla, (lähtie) ei sua. Häi kogo illan istui sanua (sanuo). Et lövvä ruaduo (opastuo). Se, ken maltau, pyzyy (edurivi). Kaikin net, ket oldih voinal, suajah (hyvä eläkeh). Se, mi on tapahtunnuh, ei kiänny järilleh. Voimattomukset, mit (häi) vaivattih, nygöi ollah jällel. Kuului, kui čurčetti ojaine. On hyvä, konzu löydyy (auttai). Pahoittau se, ku poigu ei piässyh (opastuo) ielleh. Se on mielužu, što kirjutit. Häi suau (palku), mittuine oli enne. Kirjaine, kudai tuli egläi, rauhoitti (muamo). Minä mustelin (ristikanzat), kenen elos on mennyh (nämmä randamat). Net paikat, kus elin enne, ollah kazvoituttu. Linnu, kunne poigu lähti (opastuo), on ylen loitton. Päiviä, konzu langieu enzimäine lumi, tarkah ei tiijä niken. Viesti, što tulet meile, andoi hyviä mieldy minule. Rahvas tietäh, (hyvä elos) perustehennu voi olla vaiku kunnolližus. Myö uskommo, vaigiet aijat mennäh siiriči. Minä nevvon, kui pidäy ruadua. Mies kyzeli, kunnepäi oikottih hiihtäjät. Suvaičen, konzu vihmu čipettäy ikkunah. Opastujat mustettih, ken kirjutti karjalankielizen «Kylmil» -nimizen kniigan. Lapset saneltih, keh näh menöy pagin täs kerdomukses. Sanokkua, mikse vezi muuttuu kylmähyy. Arvakkua, kudai opastujis voitti (kilbu). Ristikanzu suvaiččou, ku (häi) suvaijah. Häi kirjutti, što tulou käymäh (kodi) (kezä). Häi pagizou, kui (kai) paistah. Havačuin, konzu (uksi) ruvettih kolaittamah. Jyrizi, ga kai ikkunat helistih. Ozutahes, što elaigu rodih parembi. Sie, kus mendih hänen lapsusvuvvet, nygöi vai meččy humizou. Sinne, kuspäi ottau allun Anusjogi, ei puuttunuh kävvä ni kerdastu. Sih, kus enne seizoi kirikkö, nygöi luajittih (tansulava). Sinne, kunne lähtiettih hyö, myö emmo mene. Siepäi, kus eletäh minun vellet da sizäret, tuli moni (kirjaine). Sieneh myö voimmo lähtie hedi, ku vihmu lopeh. Keviäl, ku avavutah jovet da järvet, rubiemmo käymäh (kala). Pidäy tuvva hallot (meččy) teriämbäh, kuni kogonah ei ummannuh (tie). Lapset čurattih (ildu) suate, kuni ei tulluh pimei. Brihačču kai illat viettiä (kirjasto), (kodi) tulou jo silloi, konzu pidäy mennä muate. Mendih vuvvet, kuni häi piäzi (hyvä ruado). Hyö jo oli vierty muate, konzu minä soitin (hyö). En tulluh käymäh, ku olin (matkat). Tyttö ei paissuh (tozi), ku varai (čakkuandu). Tulin nenga aijoi, sendäh ku tahton vastavuo (kai endizet tuttavat). Kniigan vien kirjastoh vaste huomenenjälles, sikse ku en ehtinyh vie lugie (se) loppuh suate. Pidäy opastuo sanomah(tozi) (oma iče), ku maltua sanuo (se) (toine). Kučuin (hyö) nedälikse (kylä), gu huogavuttas kodvaine (kylä) (hiil’l’ažus). Muamo osti (hyvä vate), ku ommelle (uuzi pal’to). Pidäy hallata kai (meččy) (tuvva tervaskannot), ku lämmittiä talvel (kyly). (Tämä kuu) joga (päivy) tuuččuau, ga kai (tiet) salbai. Pruazniekas oli äijy (nuorižo), ga (kai) oli (ilo). (Pilvi) guuriu täytty vägie, ga varmah roihes vihmu. Lapset ollah (kodi) (vahnembat) kogo päivät, ga televiizor ei sammu ni kodvazekse. Lukku oli ihan (ruostuo), ga uksi jäi (avata). Kunnon ristikanzu ainos tulou (abu), ku maltanet pakita (abu). Elos on hyvä, ku vai ei riko (se). Olen (hyvä mieli), kerran uskaldat tulla gostih. Se ruado roihes (ruadua), ku kerran (käskie). Pajo koskuttau (syväin), konzu on kaunis meloudii. Lapset kävväh školah, hos (piha) ongi kova pakkaine. Hyö yksikai (niken) ei kunnella da ruatah (paha), hot kaikelleh opimmogi (hyö) vakustua. Ruado (minä) miellyttäy, hot ongi ylen vaigei. Päiväine vie ei ehtinyh nosta, hos taivasrandu oligi kogonah ruskei. (Hyö) lapset kazvettih (kazvattua), kui piidoi kazvau (vil’l’at) keskes. Se mies ainos töhizöy, ga ku samvuaru (stola) puhkau. Häi istui ihan vaikkani, rounuku (niken) ymbäri ei ole. Tyttöine kazvoi (kaunis), ku ruiskukkaine (peldo).